LTW com a Responsable del Tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques pel que fa a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

LTW només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per protegir els drets i llibertats de les persones interessades.

A continuació, s’ofereix informació addicional i ampliada respecte a les activitats de tractament específiques, realitzades per LTW, a través del seu lloc web:

Informació addicional sobre protecció de dades

Responsable del tractament

Identitat: Elete uvedoble 96 S.L.
NIF: B64886377
Direcció Postal: Carrer Tallers 29, 08001 Barcelona
Correu electrònic: shop@ltwtattoo.com

Finalitat del tractament de les dades i conservació

LTW tractarà les seves dades personals per a:

  • Poder respondre a la seva consulta o petició d’informació.
  • Gestionar les cites que vostè ens sol·liciti.
  • Registrar i gestionar els dipòsits realitzats per vostè.
  • Enviarli comunicacions relatives als nostres productes i serveis.

Una vegada complerta la finalitat per la qual es va dur a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per dur a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables.

Legitimació per al tractament

La base legal que ens autoritza per al tractament de les seves dades en el cas de les consultes i les cites és el consentiment prestat per vostè en el moment en què es posa en contacte amb nosaltres per via telemàtica.

En el cas dels dipòsits, a més, l’execució de l’encàrrec que vostè ens fa ens legitima per al tractament de les seves dades personals.

En el cas de les comunicacions el seu consentiment explícit ens legitima per enviar-les.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades no seran comunicades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

Drets de l’interessat

Com a usuari de de www.ltwtattoo.com tindrà dret a:

  • Accedir, rectificar, oposar-se al tractament o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no són necessàries per a la finalitat que van ser recollides.
  • Portabilitat de les dades o a limitar el tractament, en aquest cas només conservarem les estrictament necessàries per a l’exercici de reclamacions.
  • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
  • Per procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres adjuntant còpia del seu DNI a la nostra adreça de correu electrònic shop@ltwtattoo.com, o si considera que els seus drets han estat vulnerats podrà posar-se en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).